Στόχοι του Προγράμματος

articlejpeg

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε με σκοπό την επέκταση της κοινοτικής εσωτερικής αγοράς στις χώρες Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Η αρχική συμφωνία υπεγράφη στις 2 Μαΐου 1992 και συμπεριλάμβανε τότε τα 12 κράτη μέλη της EE και τα επτά κράτη EZEΣ. Σήμερα ο ΕΟΧ αποτελείται από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και αποτελεί τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της παραπάνω συμφωνίας, ιδρύθηκε το 1994 ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ, ως ενισχυτικό εργαλείο συνοχής. Σκοπός του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ είναι η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη, η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας σε θεματικούς τομείς υψηλού ενδιαφέροντος και γενικότερα η υποστήριξη των νέων κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, στις προσπάθειές τους να συμμετάσχουν πλήρως στη διευρυμένη εσωτερική αγορά.

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός αποτελεί μέρος των ευρύτερων πρωτοβουλιών της ευρωπαϊκής ενοποίησης δίνοντας έμφαση στην ενδυνάμωση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών ανάμεσα στις δικαιούχες χώρες και τις τρεις δότριες χώρες του ΕΟΧ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν).

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) – Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας

Η πρωτοβουλία του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασιών, με στόχο να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις και να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας. Η Ελλάδα έχει συνάψει Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding-ΜοU) με τις δότριες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν). Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχει αναλάβει ρόλο Programme Operator για τον Τομέα Προτεραιότητας Ακαδημαϊκή Έρευνα, με συνολική χρηματοδότηση ΧΜ ΕΟΧ 2.996.311. Οι βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζονται αυτές οι συνεργασίες είναι:

  • Οι Τοπικές και Περιφερειακές Πρωτοβουλίες για τη μείωση των ανισοτήτων σε εθνικό επίπεδο και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης

  • Τα βασικά χαρακτηριστικά της ισότητας των δύο φύλων και η προώθηση της εργασιακής ισορροπίας

  • Η προώθηση της διαφορετικότητας στην Κουλτούρα και τις Τέχνες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

Σε συνέχεια της πρόσκλησης της ΓΓΕΤ με Α.π. 11316/ 17.10.2014, για την υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το «Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014», υποβλήθηκαν 101 προτάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση 18 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης/Δ.Δ. 3.292.720 Ευρώ, εκ των οποίων 6 έργα στη θεματική ενότητα «Προώθηση της διαφορετικότητας στην κουλτούρα και τις τέχνες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς» με Δ.Δ. 993.072 Ευρώ, 5 έργα στη Θεματική Ενότητα «Βασικά χαρακτηριστικά της ισότητας των δύο φύλων και προώθηση της ισορροπίας εργασιακής και κοινωνικής ζωής» με Δ.Δ. 936.147 Ευρώ και 7 έργα στη Θεματική Ενότητα «Τοπικές και Περιφερειακές Πρωτοβουλίες για τη μείωση των ανισοτήτων σε εθνικό επίπεδο και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης», με Δ.Δ. 1.363.501 Ευρώ.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βλαχόπουλο Στέφανο εκπονεί έρευνα με τίτλο «Κοινοτική Διερμηνεία στην Ελλάδα (CiGreece)» το οποίο ανήκει στη θεματική ενότητα «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση». Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος, τα μέλη της επιστημονικής ομάδας είναι επιφορτισμένα να μελετήσουν:

Α) το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινοτική διερμηνεία σε γλωσσολογικό, επικοινωνιακό, ιστορικό και κοινωνικό επίπεδο

Β) την καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας

Γ) το νομικό πλαίσιο

Δ) τη σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε αλλοδαπούς και δημόσιες υπηρεσίες καθώς και την αξιολόγηση αυτών

Ε) τη δημιουργία του προφίλ του κοινοτικού διερμηνέα

Στ) τη δημιουργία του Οδηγού Καλής Πρακτικής.

Ταυτόχρονα, επιστήμονες από τον ευρύτερο γνωστικό χώρο έχουν κληθεί να συμβάλλουν στη συγγραφή συλλογικού τόμου, με κάποιους από τους ακόλουθους προβληματισμούς να είναι σε προτεραιότητα:

  • Η κοινοτική διερμηνεία στον χώρο των δημόσιων υπηρεσιών, του τουρισμού, της ιατρικής-νοσοκομειακής περίθαλψης, του εκπαιδευτικού έργου, των υπηρεσιών υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο είναι μύθος ή πραγματικότητα;

  • Ποιος είναι ο ρόλος του κοινοτικού διερμηνέα και πώς προσδιορίζεται η πολιτισμική διαμεσολάβηση;

  • Ποια είναι η τακτική ή η πολιτική των κρατών;

  • Ποιος είναι ο προσανατολισμός των προγραμμάτων σπουδών και τι μπορούν να εξασφαλίσουν οι υπάρχοντες φορείς και οργανισμοί σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους αλλόγλωσσους;

Η διενέργεια διημερίδας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14-15 Ιουλίου θα έχει ως στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη ειδικών ζητημάτων και προκλήσεων που ερευνούν και αντιμετωπίζουν επιστήμονες και στελέχη δημόσιων φορέων του εξωτερικού.