ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 • Στέφανος. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (2014). Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα

epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/ebooks/Βλαχόπουλος-Full.pdf

 • Ελευθερία ΔΟΓΟΡΙΤΗ, Θεόδωρος ΒΥΖΑΣ (2014). Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο – Εξελίξεις & Προοπτικές

epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/ebooks/Δογορίτη-Full.pdf

 • Φωτεινή ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (2015). Η μετάφραση και η διερμηνεία για δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/962

 • Claudia V. ANGELELLI (2015). Study on Public Service Translation in Cross-border Healthcare. Final Report for the European Commission Directorate-General for Translation

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/public_service_translation_healthcare_eu_el.pdf

 • Αναστάσιος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (2014). Η δικαστική διερμηνεία στην ελληνική πραγματικότητα. Πρακτικά 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων.

http://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/pdf/ioannidis.pdf

 • Special Interest group on translation and interpreting for public services

http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/sigtips_en_final_2011.pdf

 • EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association)

http://www.eulita.eu/

 • Έκθεση με τη συνδρομή του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ: Εφαρμογή ασύλου και ένταξη αιτούντων και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη.

https://gr.boell.org/sites/default/files/report.pdf

 • Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου».Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/2015_GR_R.pdf

 • National Standard Guide for Community Interpreting Services

https://www.National_Standard_Guide_for_Community_Interpreting_Services-1.pdf

 • AUSIT Code of Ethics and Code of Conduct (2012)

http://ausit.org/ausit/documents/code_of_ethics_full.pdf

 • NAATI The Ethics of Translating and Interpreting

https://www.ethics_booklet_200416-2.pdf

 • National Association of Judiciary Interpreters & Translators. Code of Ethics and Professional Responsibilities.

www.najit.org/about/NAJITCodeofEthicsFINAL.pdf

 • Healthcare Interpretation Network

http://hcin.org/

 • AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence), Conference Interpreting.

http://aiic.net/node/5/conference-interpreting

 • CCIO (Community Interpreter’s Code of Ethics).

http://www.ccio.org/docs/CCIO-CommunityEthics.pdf

 • Code of Ethics for Community Interpreters, Tilaaja: Suomen Viittomakielen Tulkit ry.

http://wasli.org/wp-content/uploads/2013/10/80_coe-svt.pdf

 • ENPSIT (European Network for Public Service Interpreting and Translation)

http://www.celelc.org/activities/Fora/Forum_2014/Forum-2014-presentations/SIG1_Presentation_Rillof_celelcforum2014.pdf

 • European Commission (2015). Economic Forecast, Autumn 2015. Box I.1: A first assessment of the macroeconomic impact of the refugee influx.

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn/box1_en.pdf

 • European Commission (2011). EU Special interest group on translation and interpreting for public services. Final Report.

http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/sigtips_en_final_2011.pdf

 • European Commission (2008). European Pact on Immigration and Asylum.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:jl0038

 • Eurostat (2015). Statistiques sur la migration et la population migrante.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_ and_migrant_population_statistics/fr

 • Syndicat national des traducteurs professionnels. L’interprétation sociale.

http://www.sft.fr/interpretationsociale.html#.Vj035XuMIfo

 • Sociaal Vertaalbureau van Brussel. L’interprétariat et la traduction en milieu social.

http://www.sociaalvertaalbureau.be/?CategoryID=285

 • United Nations High Commissioner for Refugees (2001). Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law.

http://www.unhcr.org/3d4aba564.html

 • United Nations High Commissioner for Refugees (2009). Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context.

http://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html

 • United Nations High Commissioner for Refugees (2011). UNHCR Resettlement Handbook.

http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf

 • Special Eurobarometer 425 (2015). Patients’ Rights in Cross-Border Healthcare in the European Union. Report Fieldwork: October 2014, Publication: May 2015.

http://ec.europa.eu/health/patient_safety/eurobarometers/index_en.htm